Mas?o Ekstra
Historia produkcji mas?a si?ga staro?ytno?ci.

MAS?O jest naturalnym produktem o wysokiej zawarto?ci potrzebnych dla organizmu zwi?zk?w mineralnych i witamin. Nale?y do najcenniejszych produkt?w spo?ywczych. Charakteryzuje si? wy?mienitym ?mietankowym smakiem i aromatem.

Wed?ug opinii wi?kszo?ci naukowc?w, mas?o ma wiele zalet:
  • jest lekkostrawne
  • zawiera do?? spore ilo?ci witaminy A i karotenoid?w
  • zawiera tak?e witaminy D i E, kt?re s? niezb?dne dla prawid?owego rozwoju i funkcjonowania najm?odszych
  • nie zawiera szkodliwych dla zdrowia izomer?w trans, wyst?puj?cych w margarynach
Sugerowana dzienna ilo?? mas?a do spo?ycia to 2 ?y?ki sto?owe. Je?li b?dziesz trzyma? si? tej "dawki" z ca?? pewno?ci? nie zaszkodzi ono Twojemu zdrowiu, ale wr?cz przeciwnie.